Katarina Nučič

Mladinski center Trbovlje (MCT) je javni zavod, ki ga je leta 2001 ustanovila občina Trbovlje z namenom izvajanja in koordinacije dejavnosti za mladino, evropskega sodelovanja na mladinskem področju, zbiranja in posredovanja informacij za mlade, servisno dejavnost za posameznike in organizacije ter izvajanje aktivnosti širšega pomena ter pridobivanja sredstev.(vir internet)
Od začetka lanskega leta na čelu MCT-ja je Katarina Nučič. Glede na to, da je junija trboveljski občinski praznik, je prav, da izvemo kaj več o tem, kaj počno mladi v Trbovljah.


In kaj pravi Katarina o sebi?
Sem Zasavčanka, rojena in živeča v Trbovljah, s pridihom Dolenjske v svojih genih. Moje izobraževanje so zaznamovale predvsem vsebine s področja organizacije, informatike in ravnanja z ljudmi pri delu. Že med študijem sem spoznala, da bo mojo poklicno pot zaznamovalo delo, ki bo povezano z ljudmi, motivacijo, logičnimi zaporedji in osebnim razvojem.

Vaša kariera v MCT od začetka udejstvovanja v Centru …
Mladinski center Trbovlje in mladinsko delo sem spoznala pred dobrim desetletjem. Spomnim se, da sem si v procesu priprav na zaposlitveni razgovor po medmrežju iskala informacije o tem, kaj mladinski center pravzaprav je. To, da bi imela v prihodnje priložnost delati s ciljno publiko mladih, na zelo raznolikih vsebinah, je bila zame izredna motivacija. Pomena mladinskega dela pa nisem razumela v trenutku. Skozi delo, učenje, razvoj in refleksijo lastnega dela v funkciji mladinske delavke ter v okviru organizacije, ki je vedno nudila podporo, sem imela priložnost spoznati mladinsko delo kot podporo mladim pri aktivnem vključevanju v različna področja in vsebine delovanja, s čimer mladi pridobivajo izjemno pomembne življenjske izkušnje.

Kakšni so cilji Mladinskega centra v Trbovljah?
MCT je prostor, kjer mladi začnejo svojo pustolovščino, kjer je vsaka ideja najboljša in napaka zgolj dobra izkušnja. Za uresničevanje zapisanega poslanstva sledimo štirim temeljnim ciljem zavoda:
· Mladi se aktivno vključujejo v programe, projekte in aktivnosti v MCT – temelj mladinskega dela predstavlja pridobivanje učnih izkušenj skozi aktivno sodelovanje v načrtovanju, organizaciji in/ali izvedbi.
· MCT predlaga, oblikuje in izvaja ukrepe s področja mladih – do zaključka leta 2018, z izvajanjem projekta KLJUČ, ki ga sofinancira MIZŠ v okviru ESS, predvsem na področju krepitve zaposlitvenih kompetenc mladih.
· Mladi, ki aktivno sodelujejo, krepijo vseh 8 ključnih kompetenc, ki so ozaveščene in javno priznane – mladi s podporo mladinskih delavcev v okviru aktivnega sodelovanja, ves čas ozaveščajo novo pridobljena znanja, se zavedajo lastnih omejitev in predvsem ozavestijo tisto, v čemer so dobri. Z uporabo različnih orodji beleženja neformalnih znanj (Youthpass – v okviru ERASMUS+, osebnih portfoliev in Nefiksa) pa to znanje dobi tudi formalni okvir.
· MCT pri delu z mladimi razvija, preizkuša in uporablja metode mladinskega dela – razvoj novih metod, projektov, programov, ustvarjanje trdnih mednarodnih partnerstev ter publiciranje in obveščanje javnosti so glavne strategije za uresničevanje tega cilja.
Ker zavod upravlja tudi z mladinskim hotelom, ki je v prvi vrsti podpora mednarodnim projektom v okviru mladinskega dela, bomo v prihodnje oblikovali in razvijali športni turizem v regiji, z namenom da mladinski hotel privablja tudi kolesarje in pohodnike.

In kako je organizirano delov MCT?
V MCT je delo izjemno dinamično, raznoliko in poteka predvsem po principih projektnega dela. Zaradi tega je naša organizacijska struktura najbližje matrični. Sodelavci se v okviru dela združujejo v time, ki načrtujejo in kasneje izvajajo projekte, aktivnosti ali programe. Takšna organizacijska struktura terja visoko angažiranost sodelavcev za uresničevanje poslanstva in ciljev zavoda ter nosi ogromno potenciala za razvoj organizacije kot tudi potenciala za lastni razvoj vseh sodelavcev. V večini delo v MCT ni klasično razdeljeno po področjih, ki bi jih koordinirali posamezni sodelavci, temveč delo poteka v timih, na spreminjajočih se vsebinskih področjih. Na ta način zagotavljamo stalen doprinos svežih idej, učenje in razvoj.

Največja težava s katero se spopadate? Ne morem izpostaviti težave, ki bi omejevala naše delo in razvoj organizacije. Se pa, tako kot vsi srečujemo z izzivi, ki jih z veliko mero odgovornosti in refleksije lastnega dela, uspešno premagujemo. Ena izmed temeljnih vrednot našega zavoda je tudi učenje. Učenje predstavlja temelj delovanja zavoda, saj pomeni proces spreminjanja posameznika in je motor nadaljnjega razvoja posameznika in organizacije. Mladi, ki so aktivni v dejavnostih MCT, se učijo zase, se spreminjajo, spreminjajo pogled na svet. Ravno tako mladinski delavci z učenjem gradimo sebe in posledično razvijamo svoje delo in organizacijo. Učenje pravzaprav spreminjamo v strast in način življenja.

Mladi raje delujejo bolj skupinsko ali …? Zelo različno in odvisno od vsebine dela, kot tudi od osebnih karakteristik posameznika. V okviru interesnih skupin na primer, delo temelji na sodelovanju, saj vse faze dela zahtevajo konsenz celotne skupine. V tistih primerih, ko pa imajo mladi že jasno definirano idejo in so pravzaprav že osredotočeni na cilj, takrat je delo bolj individualno. Kljub temu v MCT glavnina mladinskega dela poteka v okviru skupin. Na ta način imamo priložnost usmerjanja mladih v sam proces delovanja, sodelovanje in medvrstniško podporo.

Kaj odnesejo od številnih aktivnosti? Mladinsko delo prinaša priložnosti za krepitev in razvoj vseh ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Pogoj pri tem pa je, da so mladi aktivni in vključeni v načrtovanje, organizacijo in/ali izvedbo. Pri tem je pomembna osredotočenost na proces dela in ozaveščanje, kaj je bilo izvedeno dobro oz. kje mladi sami še vidijo potencial za nadgradnjo v prihodnje. Na ta način se zavedajo svojih prednosti, krepijo lastno samozavest in se hkrati zavedajo tudi področji, kjer še imajo priložnost za razvoj. Pomebnost in koristi od izmenjave mladih? Mednarodno mladinsko delo je pomembna sestavina mladinskega dela. Navezovanje stikov s sovrstniki iz drugih držav, sodelovanje s sovrstniki, ki imajo drugačna kulturna ozadja, sporazumevanje v tujem jeziku, okrepljen čut za sočloveka, razbijanje predsodkov .... je le nekaj pomembnih učnih izkušenj, ki jih mladi ozavestijo po povratku iz mednarodnega projekta. Hkrati pa ne smemo zanemariti tudi učinkov, ki jih mednarodno mladinsko delo pušča na organizacijah, kot tudi v okolju.

Ko sva začeli pogovor so se v Zasavju dogajali Rdeči revirji. Prosim nekaj besed o vlogi MCT, kot soorganizatorju in partnerju festivala.
V okviru festivala Rdeči revirji izvajamo dve aktivnosti. Prva je predstavitev slovaške folklore, ki jo bo skozi delavnico slovaških plesov, izvedla EVS prostovoljka, ki sicer izvaja prostovoljno delo v gostiteljski organizaciji OŠ Ivana Cankarja Trbovlje, MCT pa je koordinacijska organizacija v projektu. Drugi dogodek bo namenjen tistim, ki jih zanima obravnava perečih tem skozi metodo gledališča zatiranih.

Kaj pa trboveljski občinski praznik?
Mlada olimpijada je naš največji projekt s področja športa, ki ga letos izvajamo že šesto leto zapored v mesecu juniju, ko občina Trbovlje praznuje svoj praznik. Tudi letos bomo izvedli številne športne dogodke in se preko izvedbe osredotočili na spodbujanje mladih, da je prav vsak dan, tisti najboljši za ukvarjanje z rekreacijo.

Kakšne so vaše želje, načrti ...
Leto 2017 je v MCT v znamenju izvajanja projektov, ki so rezultat uspešnih prijav na razpise v lanskem letu. Je pa tudi leto, ko delno že razmišljamo o novih velikih zgodbah in ko gradimo trdna mednarodna partnerstva za nagovarjanje izzivov mladih v našem okolju. Želja in hkrati tudi načrt je, da MCT ohranja strast za učenjem in razvoj na področju mladinskega dela, kot tudi na drugih področjih v okviru zavoda.

Pa prosti čas? V čem najraje uživate, ko si zaželite predahniti?
Ciljna ali brezciljna potovanja v družbi najdražjih treh.
Pripravila Stanislava Radunovič
Fotografije arhiv KN in MCT