ZASAVJE BOGATEJŠE ZA PRVI VEČGENERACIJSKI CENTER

Zasavska ljudska univerza je bila kot prijaviteljica projekta uspešna na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in je za naslednjih pet let pridobila sredstva za delovanje prvega Večgeneracijskega centra v Zasavju (VGC Zasavje). S tem na ZLU začenjamo novo zgodbo: naše poslanstvo – širjenje kulture vseživljenjskega učenja – prerašča v medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključevanje še posebej ranljivih skupin v Zasavju. Partnerja v projektu sta še Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik.
Dobra popotnica novemu projektu so znanje in večletne izkušnje, ki jih je ZLU nabirala v programu medgeneracijskega središča.

Tako v januarju 2017 tudi v Zasavju vrata odpira Večgeneracijski center Zasavje, ki je eden izmed 15 slovenskih večgeneracijskih centrov, ki jih za obdobje petih let sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad v višini 575.000,00 EUR. Del sredstev za delovanje centra so zagotovile tudi lokalne skupnosti, in sicer v višini 98.447,20 EUR.

Namen VGC Zasavje je spodbujanje sodelovanja, povezovanja in vseživljenjskega učenja med različnimi generacijami prek izvajanja različnih brezplačnih aktivnosti: različna predavanja, programi računalništva in digitalne pismenosti, tečaji tujih jezikov, tečaji slovenščine za tujce, ustvarjalne in kreativne delavnice, delavnice za osebni razvoj in prosti čas, programi za krepitev starševskih kompetenc, bralne skupine, skupine za samopomoč, učna pomoč, počitniške aktivnosti za otroke, spoznavanje poklicev … Aktivnosti so namenjene različnim ciljnim skupinam, posameznikom in družinam, kot so: starejši, brezposelni, prejemniki socialnovarstvenih prejemkov, priseljenci, invalidi, otroci in mladi s posebnimi potrebami, osnovnošolci, dijaki …

Cilj programa je zagotovitev organizirane, kontinuirane in strokovno podprte dejavnosti za izmenjavo znanja in izkušenj, medsebojno učenje in druženje. S ponudbo in z izvedbo kakovostnih programov želimo ozaveščati in spreminjati
prepričanja, ki jih ima družba še zlasti do starejših in staranja. Pomagati želimo vsem generacijam za lažje sobivanje tukaj in zdaj.

Z vključitvijo v programe si bodo uporabniki širili in krepili socialno mrežo ter na ta način preprečevali socialno izključenost. S preventivnimi programi bomo predvsem starejše spodbujali k zdravemu in aktivnemu staranju ter tako prispevali k višji kakovosti življenja. Posebna pozornost bo namenjena medgeneracijskemu prostovoljstvu.

Sedež VGC Zasavje se nahaja na Zasavski ljudski univerzi, Grajska 2, Zagorje ob Savi. Predstavlja dnevni prostor, ki je namenjen neformalnemu druženju, srečevanju in izobraževanju in je odprt vsak delovni dan od 9.00 do 19.00.
Da bomo v brezplačne aktivnosti pritegnili čim širši krog ljudi, se bodo programi izvajali na različnih lokacijah v vseh štirih zasavskih občinah. Pričakujemo, da se bo letno v aktivnosti vključilo najmanj 1.050 različnih udeležencev.
V občini Zagorje ob Savi se bodo aktivnosti dnevno izvajale na sedežu VGC v Graščini, poleg tega pa še enkrat mesečno v prostorih Varstveno-delovnega centra Zasavje in Medgeneracijskega društva Srečno na Izlakah.
V Mladinskem centru Zagorje ob Savi bodo aktivnosti potekale najmanj trikrat tedensko v obliki neformalnih srečanj in izobraževanj na lokaciji v Proletarcu, in sicer ob ponedeljkih in petkih od 10.00 do 14.00 ter ob četrtkih od 14.00 do 20.00.
Dvakrat tedensko pa bo prostor za aktivnosti zagotovil CSD Zagorje ob Savi, in sicer ob torkih od 10.00 do 14.00 ter ob sredah od 14.00 do 20.00.

V občini Trbovlje bodo aktivnosti VGC Zasavje potekale v prostorih Rudarskega doma, in sicer ob torkih, sredah in ob četrtkih med 8.00 in 12.00. Enkrat mesečno se bodo aktivnosti izvajale tudi v Dnevnem centru Šentknap.
V občini Hrastnik bo nosilec aktivnosti Mladinski center Hrastnik, ki bo nudil prostor za neformalna druženja in izvajal različne aktivnosti ob ponedeljkih in torkih od 16.00 do 19.00, ob sredah, četrtkih in ob petkih pa še v dopoldanskem času od 9.00 do 12.00. Enkrat mesečno bo izvajal aktivnosti tudi v KS Dol pri Hrastniku.

V občini Litija bodo aktivnosti potekale v prostorih Medgeneracijskega centra Šmelc enkrat tedensko, navadno ob četrtkih od 9.00 do 11.00.

Koledarji aktivnosti in dogajanja v posameznih občinah se bo pripravljali vsak mesec in bodo objavljeni na spletnih straneh izvajalcev programov VGC Zasavje, torej Zasavske ljudske univerze, Mladinskega centra Zagorje ob Savi in Mladinskega centra Hrastnik.
Veseli nas, da smo z skupnim sodelovanjem občin, partnerjev in drugih organizacij, ki bodo sodelovale v izvedbi programa v Zasavju omogočili dejavnost Večgeneracijskega centra, v katerem bomo občanom in občankam zagotovili brezplačne kakovostne programe, delavnice, predavanja … Prepričani smo, da bomo z veliko skupne dobre volje in pozitivne energije omogočali večjo socialno vključenost občanov, širili obzorja ter nudili pridobivanje znanj, spretnosti in veščin za lažje življenje in delo ljudi v sodobni družbi.

Direktor ZLU:
Tone Bezgovšek