Za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav namenjamo 20.000 €.

Spoštovani.
Občina Trbovlje je objavila Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Trbovlje v letu 2018. Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo si lahko ogledate na naši spletni strani, v rubriki »javni razpisi«.
Javni razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih objektov, ki se nahajajo izven območij aglomeracij in nimajo urejenega ustreznega odvodnjavanja odpadnih voda. To so na primer naselja oziroma deli naselij: Dobovec, Planinska vas, Čebine, Čeče, Ključevica, Knezdol, Ojstro, Ostenk, Prapreče, Sv. planina, Vrhe, Završje, Župa, itd. Točne informacije o naseljih oziroma delih naselij, ki so upravičeni do koriščenja sredstev, lahko občani pridobijo pri JP komunala Trbovlje. Z malimi komunalnimi čistilnimi napravami je treba opremiti objekte, pri katerih se odpadna voda posredno ali neposredno odvaja v vode brez predhodnega čiščenja, prav tako pa tudi objekte, katerih obstoječi način odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladen s predpisi.
Občane zato vabimo, da izkoristijo finančno spodbudo pri nakupu malih komunalnih čistilnih naprav. Sredstva, rezervirana za namen reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih voda izven območij aglomeracij bodo na voljo do porabe le-teh oziroma najkasneje do 31. 12. 2018.
Pozdrav / Regards
Kabinet županje

OBČINA TRBOVLJE
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija
(tel. +386 3 56 27 930, GSM +386 70 630 635, fax+386 3 56 27 986)
http://www.trbovlje.si