JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2018Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi


tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITEV IN IMENOVANJA

Številka: 430-23/2018

Datum: 12. 4. 2018


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zagorje ob Savi objavlja na podlagi 12. člena Odloka o priznanjih Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 3/2012-UPB1, 82/2013)


JAVNI RAZPIS

ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE ZAGORJE OB SAVI

V LETU 20181.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v letu 2018 razpisuje naslednja priznanja Občine Zagorje ob Savi:
- častni občan Občine Zagorje ob Savi,
- zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi,
- srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi.


2.

Priznanja Občine Zagorje ob Savi se podeljujejo posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam ter društvom, ki so s svojim delom pomembno prispevali k prepoznavnosti ter razvoju in ugledu Občine Zagorje ob Savi in Republike Slovenije.

Naslov častnega občana Občine Zagorje ob Savi se podeljuje osebam, ki imajo posebne zasluge za prepoznavnost, razvoj in napredek občine ter za njeno povezovanje z občinami v Republiki Sloveniji in širše, praviloma sedanjim in bivšim prebivalcem občine za izvedene dosežke na raznih področjih družbenega življenja in dela.

Zlata plaketa Občine Zagorje ob Savi se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom veliko prispevali k prepoznavnosti ter ugledu in razvoju občine in Republike Slovenije. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo življenjsko delo oziroma ob njihovih jubilejih.

Srebrna plaketa Občine Zagorje ob Savi se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom, ki so s svojim delom prispevali k prepoznavnosti, ugledu in razvoju Občine Zagorje ob Savi. Priznanje se podeljuje tudi posameznikom za enkratne izjemne dosežke pri delu.

V koledarskem letu se lahko podelijo skupno največ štiri plakete, medtem ko število posameznih srebrnih oziroma zlatih plaket v tem okviru ni omejeno.


3.

Predlog mora vsebovati:
- podatke predlagatelja,
- podatke o kandidatu (osebni podatki in naslov za fizične osebe, za pravne osebe pa ime in sedež),
- predlog vrste priznanja,
- pisna utemeljitev predloga (s kronološko urejenimi podatki o kandidatovih dosežkih, ki utemeljujejo predlagano vrsto priznanja glede na kriterije za posamezno vrsto priznanja),
- datum in podpis predlagatelja,
- priloga: podpisano soglasje predlaganega kandidata.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo predloge obravnavala, pri čemer lahko posamezne predlagatelje pozove, da vloge dopolnijo z dodatnimi podatki, ki so v konkretnem primeru pomembni za odločanje. V primeru, da predlagatelj v postavljenem roku predloga ne dopolni, sme komisija predlog zavrniti oz. izločiti iz nadaljnje obravnave.

4.

Predlogi naj bodo pripravljeni na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani Občine Zagorje ob Savi: www.zagorje.si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Predloge pošljite Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, najkasneje do petka, 1. junija 2018, do 12.00.

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Mitja Adamlje, l.r.

Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi


tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si

PREDLAGATELJ:


IME: ____________________________

NASLOV:________________________________

TEL.: ________________________________
PREDLOG ZA OBČINSKO PRIZNANJE

I. PODATKI O KANDIDATU:

1. IME IN PRIIMEK/NAZIV ORGANIZACIJE: ______________________________

2. ROJSTNI PODATKI KANDIDATA in ZAPOSLITEV (če je fizična oseba): ___________________________________________________________________

3. BIVALIŠČE oz. NASLOV KANDIDATA: _________________________________

4. ALI JE KANDIDAT ŽE PREJEL OBČINSKO PRIZNANJE: __________________

5. KATERO OBČINSKO PRIZNANJE JE ŽE PREJEL IN KDAJ: ___________________________________________________________________II. VRSTA PREDLAGANEGA PRIZNANJA: ________________________________


III. UTEMELJITEV PREDLOGA (obširnejša pisna utemeljitev mora vsebovati kandidatove dosežke ki utemeljujejo predlagano vrsto priznanja glede na kriterije za posamezno vrsto priznanja, dosežki morajo biti kronološko prikazani in utemeljeni s konkretnimi podatki npr. datumi, naslovi del, podatki o članstvu – kje, kdaj, koliko časa in podobno, utemeljitev lahko vsebuje tudi priloge)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum: ___________ Podpis predlagatelja:

OBVEZNA PRILOGA:Republika Slovenija
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi


tel.: 03 56 55 700
fax: 03 56 64 011
www.zagorje.si
obcina.zagorje@zagorje.si


SOGLASJE PREDLAGANEGA KANDIDATAPredlagan-i/a_______________________________________________________, rojen/a,___________________, stanujoč/a________________________________,
soglašam s predlogom za podelitev predlaganega občinskega priznanja_________________________, ki ga je podal predlagatelj ________________________________________________________.Podpis predlaganega kandidata

______________________________